Staatsexamen prepareren

THEORETISCH STAATSEXAMEN PREPAREREN VAN DIEREN

Het staatsexamen Prepareren van dieren was onder de Flora- en Faunawet een verplicht examen voor die preparateurs die met beschermde, uit de natuur onttrokken dieren wilden werken. Denk bijvoorbeeld aan verkeerslachtoffers. Per 1 januari 2017 is de F&F-wet vervangen door de Wet Natuurbescherming. Daarin is het staatsexamen voor preparateurs komen te vervallen. Iedere Nederlander mag nu zonder prepareervergunning of staatsdiploma Prepareren van Dieren dieren prepareren, ook uit het wild afkomstig, mits aan de nieuwe (registratie)voorwaarden wordt voldaan. U kunt deze vinden op de site van MijnRVO.nl.

Om bovenstaande reden wordt onze examentraining niet meer aangeboden.

Wilt u zich in de nieuwe regelgeving verdiepen, dan zijn de volgende documenten voor u van belang:

– EU Basisverordening (CITES verdrag)
– Vogel- en Habitatrichtlijn
– Benelux verordening
– Wet Natuurbescherming
– Besluit Natuurbescherming
– Regeling Natuurbescherming

Hieronder treft u een stroomschema aan van onze interpretatie van de Wet Natuurbescherming over hoe om te gaan met te prepareren vogels.

Let op, aan dit schema kunnen geen (juridische) rechten worden ontleend, het dient ter informatie en uitzonderingen zijn niet in het schema opgenomen. Bovendien kunnen regels door jurisprudentie anders worden geïnterpreteerd dan op het moment van samenstellen van dit schema.

Folder Vogels prepareren onder de Wet natuurbescherming – stroomschema
Folder Vogels prepareren onder de Wet natuurbescherming – toelichting

 

WETGEVING

Wat mag u wel en niet met een dood dier? Er gelden regels, maar helaas zijn die niet eenvoudig te doorgronden…

Informatie is o.a. te vinden bij de NVP (Nederlandse Vereniging van Preparateurs).